Airgrid vai funcionar bem, pois usa parabola tb...