Atualize para
WA.v7.1.4-licensed.29048.151009.1047.bin
apos
para
WA.v7.2.30339.160210.1421.bin
e depois para
WA.v8.0-beta11.30850.160425.1812.bin

CT liberado e funcionando