expliquei o script 2 vezes, foi malz... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">